REFERÈNCIES: Les lleis del contrast dels colors

1- Contrast de colors purs.
La Saturació de color 100% produeix un alt contrast visual. Els colors purs es rebutgen simultàniament. Es produeix entre colors molt saturats, en particular si estan allunyats dins el cercle cromàtic.
Contrastes de colores puros
2- Contrast Càlid - Fred.
Els colors càlids i freds es rebutgen/contrasten simultàniament. Els colors càlids es perceben més propers, de tal manera que al primer exemple el quadrat petit semblarà un "forat", mentre que al segon exemple el quadrat central semba superposat.
Contrastes de colores frios y cálidos
3- Contrast de saturació.
Quan dos colors tenen un grau de saturació molt diferent, els percebem contrastats entre ells.
Contrastes de colores simultáneos
4- Contrast quantitatiu.
Entre àrees de diferents colors, les taques que apareixen més aïllades són percebudes d'un color més intens i acostumen a cridar més l'atenció. Aixó és particularment visible quan tenim grups de formes més o menys iguals i alguna o algunes tenen colors diferents.
Contrastes cuantitativo de colores puros
5- Contrast de lluminositat
Es dona entre taques de color que tenen un valor allunyat l'una de l'altra. Com  més diferent sigui el grau de claredat o foscor, més contrast.
Contrastes de colores claro - oscuro
6- Contrast de  complementaris.
És el contrast que es dona entre dos colors oposats al cercle cromàtic, és a dir, complementaris. És, probablement, el tipus de contrast més violent que es pot donar entre dos colors.
Contrastes de colores complementarios
7- Contrast qualitatiu.
Quan dues taques de tenen molts trets o qualitats en comú (To, Saturació i Valor molt similars), acostumem a veure magnificades les seves diferències. Si les taques vermelles de l'exemple estiguessin separades, segurament les percebriem com iguals entre elles.

Contrastes cualitativo de colores