ACTIVITAT: Poligons regulars inscrits

Triangle, Hexàgon, Dodecàgon


Inscriu aquests poligons en circumferències de radi 4cm. Intenta encaixar-les en un únic full.

PentàgonConstrueix aquest pentàgon de radi 6cm